دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911102081
نویسنده : زهرا حسین زاده صیقلانی
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین ویژگی های آنتروپومتریکی، فیزیولوژیک و جسمانی تکواندوکاران زن زبده استان گیلان با موفقیت آنها در رقابت¬های ورزشی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : تکواندو امروزه به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزش¬های المپیک به شمار می¬رود. به منظور برآورده کردن نیازهای فیزیکی و فیزیولوژیکی رقابت¬های مدرن تکواندو، ورزشکارانی لازم است که از نظر جنبه¬های گوناگون آمادگی جسمانی شرایط بهینه داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ویژگی های آنتروپومتریکی، فیزیولوژیک و جسمانی تکواندوکاران زن زبده استان گیلان با موفقیت آنها در رقابت های ورزشی بود. نمونه آماری این تکواندوکاران زن زبده استان گیلان با میانگین سنی 5/3±44/17 و میانگین قدی 45/6± 77/165بودند که به طور تصادفی از این میان 40 نفر انتخاب شدند. ویژگی های آنتروپومتریکی شامل طول قد ایستاده، وزن، طول قد نشسته، طول اندام تحتانی، طول اندام فوقانی، طول ساق، طول ساعد، شاخص توده بدن، نسبت دور کمر به دور لگن متغیرهای فیزیولوژیکی شامل، توان هوازی و بی هوازی و متغیرهای جسمانی شامل، سرعت، چابکی، و درصد چربی بدن تکواندکاران است و متغیرهای جسمانی شامل، قدرت، استقامت عضلانی و انعطاف¬پذیری بود. در این پژوهش قد، وزن، شاخص توده بدن، درصد چربی بدن، توده بدون چربی و نسبت دورکمر به لگن باروش های استاندارد اندازه گیری شد. به منظور ارزیابی سطح آمادگی جسمانی آزمودنی ها توان هوازی و بی هوازی از طریق آزمون¬های میدانی کوپر و پرش سارجنت استفاده شد و به منظور اندازه¬گیری سرعت 45 متر یا 60 متر از دو 9×4 متر و برای چابکی از دو 6در36 متر برای استفاده شد. برای بررسی انعطاف¬پذیری، قدرت و استقامت عضلانی به ترتیب از آزمون¬های نشستن و رساندن دست¬ها، پرس پا و شنا سوئدی استفاده شدو بر اساس یافته¬های پژوهش هیچکدام از متغیرهای آنتروپومتریک، نسبت دور کمر به دور لگن و درصد چربی بدن ارتباط معنی¬داری با موفقیت تکواندوکاران نداشت. اما بین توان هوازی و بی¬هوازی، سرعت، چابکی و شاخص توده بدن ارتباط معنی¬داری با موفقیت ارتباط معنی¬داری معنی¬داری بدست آمد.
كلمات كليدي : ویژگی¬های آنتروپومتریک، ویژگی¬های فیزیولوژیک، ترکیب بدن، تکواندو، توان هوازی، توان بی¬هوازی
تاريخ دفاع : 13994-06-15