دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930475740
نویسنده : راضیه رمضانی
عنوان پایان نامه : بررسی الگوی فضایی کاربری های آموزشی مقطع متوسطه 2 (مطالعه موردي: مدارس دخترانه ناحیه 1 رشت )
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , علیرضا پورشیخیان,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده موضوع پایان نامه ای که پیرامون آن به تحقیق در شهر رشت پرداخته شده عبارت است از بررسی الگوی فضایی کاربری های آموزشی مقطع متوسطه دوره دوم (مطالعه موردی مدارس دخترانه ناحیه یک رشت) می باشد شهر رشت بدلیل آنکه بزرگترین شهر در شمال ایران می باشد و در دهه ی اخیر بعنوان مادر شهر ناحیه ای ایفای نقش می کند ازدیدگاه جمعیتی یعنی رشد جمعیت بصورت طبیعی و همچنین بر اساس پذیرش مهاجران از سایر شهرهای استان گیلان و حتی استانهای همجوار به سرعت به رتبه و اندازه جمعیتی خود افزوده است رشد جمعیت دراین شهرسبب شده است که تعداد دانش آموزان آن در سه مقطع ابتدایی متوسطه اول ومتوسطه دوم در دو جنسیت پسران و دختران افزایش قابل توجهی داشته باشد رشد فیزیکی شهر رشت در جهات مختلف جغرافیایی و فضاهای مختلف و جایگزین کردن کاربری های متفاوت اعم از مسکونی– تجاری، درمانی، ورزشی و ... موجب شده است.نسبت به. کاربریهای آموزشی توجه چندانی نشود لذا امروزه اغلب دانش اموزان محلات مختلف شهر رشت بویژه ناحیه یک از نظر دسترسی به فضای آموزشی با مشکلات مختلفی از جمله دسترسی نامناسب ، ترافیک شهری و افزایش هزینه های وکمبود فضاهای اموزشی مواجه هستند ودر نتیجه توزیع فضاهای آموزشی براساس معیارهای صحیح واصولی صورت نگرفته چون مطلوبیت سازگاری و دسترسی رعایت نشده است. بنابراین لازم است با رعایت استانداردها مکان یابی فضاهای آموزشی صورت گیرد. تا مشکلات روحی و جسمی و مالی ناشی از عدم رعایت ضوابط صحیح به خصوص در مورد همجواری کاربریهای آموزشی کاهش یابد. و سعی کنیم برای بهره وری بیشتر تغییرات ممکن را در وضع موجود ایجاد نمود. واژگان کلیدی: تحلیل، فضا، مراکز آموزشی، شهر رشت
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: تحلیل، فضا، مراکز آموزشی، شهر رشت
تاريخ دفاع : 1394-11-27