دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900822510
نویسنده : عاطفه حق دوست
عنوان پایان نامه : رابطه بین تیپ شخصیتی والدین در زمان تشخیص و مهارت اجتماعی کودکان مبتلا به بیش فعالی شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , عليرضا وارسته,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مسعود عموپور, ,
چكيده : چکیده این پژوهش با هدف رابطه بین تیپ شخصیتی والدین در، زمان تشخیص و مهارت اجتماعی کودکان مبتلا به بیش فعالی شهر رشت در سال 1392 انجام شده که جامعه آماری آن 82 نفر از والدین کودکان مبتلا به بیش فعالی، نمونه مورد بررسی 66 نفر و نوع تحقیق توصیفی بوده که از روش همبستگی استفاده شد. در قسمت تحلیل و استنباطی آماری از آزمون رگرسیون دومتغیره و چندمتغیره استفاده گردید. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه های استاندارد آزمون شخصيت آيزنک و مهارتهای اجتماعی ماتسون اقدام شد. یافته های تحقیق نشان داد که؛ بین متغیر پیش بین (تیپ شخصیتی) و متغیر ملاک (زمان تشخیص) رابطه معنی دار وجود دارد. بین متغیر پیش بین (تیپ شخصیتی) و متغیر ملاک (مهارتهای اجتماعی) رابطه معنی دار وجود ندارد. بین متغیر پیش بین (زمان تشخیص) و متغیر ملاک (مهارتهای اجتماعی) رابطه معنی دار وجود ندارد. کلید واژه ها: تیپ شخصیتی، زمان تشخیص، مهارتهای اجتماعی، کودکان بیش فعال.
كلمات كليدي : تیپ شخصیتی، زمان تشخیص، مهارتهای اجتماعی، کودکان بیش فعال.
تاريخ دفاع : 1392-11-23