دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910620949
نویسنده : علی دیژما
عنوان پایان نامه : بهره برداری بهینه از آب باران (مطالعه موردی شهرستان رشت)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : آب و هوا شناسي (اقليم شناسي)
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :طاهره صبوری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : به علت وجود مغایرت در رژیم آبدهی رودخانهها با نیازهای آبی، احداث سیستمهای ذخیرهای جهت تنظیم جریانات طبیعی رودخانه ها و تأمین نیازهای آبی، یکی از بهترین شیوه های استفاده از منابع آب میباشد. همچنین به لحاظ وجود نیازهای آبی در نقاط متعدد مکانی، گاه سیستم ذخیرهای شامل یک مخزن و گاهی شامل چندین مخزن متوالی بر روی رودخانه و یا شبکهای از مخازن بر روی رودخانه ها و سرشاخههای آن طرح میگردد. متغیر بودن رژیمهای بارندگی و جریان رودخانه در سالهای مختلف، اتخاذ یک راهکار مناسب جهت مدیریت بهرهبرداری از بهینه از باران را ضروری مینمایاند. در این تحقیق بهره برداری بهینه از آب باران جهت بهرهبرداری بهینه از منابع آب در زمان بارندگی راهکارهایی پیشنهاد شده به جهت مصارف کشاورزی و آشامیدنی تدوین گردیده است. هدف اصلی، حداکثر کردن سود خالص بارندگی در فصول مختلف سال برای کاشت و استفاده کشاورزی و گل وگیاه می‎باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از شهر رشت مقادیر مشخصی از متغیرهای حالت (حجم آب مخازن در ابتدای فصل زراعی، میزان بارندگی و رژیم رودخانه در طول فصل زراعی)، مناسبترین الگوی بهرهبرداری از مخزن سدها، تخصیص بهینه آن بین گیاهان مختلف و در نهایت سود حاصل از زراعت بدست میآید.
كلمات كليدي : ذخیره سازی، شهررشت،آب باران، بهره برداری بهینه
تاريخ دفاع : 1394-6-31