دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920631426
نویسنده : محبوبه وحدانی
عنوان پایان نامه : رابطه بین ویژگی‎های شخصیتی، هوش هیجانی با سلامت روانی مادران کودکان اختلال یادگیری
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مرحمت همت پور, بهمن اکبری گوابری,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : بهمن اکبری گوابری, ,
چكيده : این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین ویژگی‎های شخصیتی و هوش هیجانی با سلامت روان در ماداران کودکان اختلال یادگیری انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ماداران کودکان اختلال یادگیری شهر رشت در سال 1394 می‌باشد. به روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس متغیرهای پژوهش، تعداد 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه ابعاد شخصیتی، سلامت روان گلدبرگ و هوش هیجانی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از آزمون‌های آماری پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. در ضمن کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار spss20 تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان دادند که مقادير همبستگی بین ابعاد شخصیتی و سلامت روان با هوش هیجانی از نظر آماری معنی دار است(05/0>p). آموزش و راهبرد‎های لازم در زمینه هوش هیجانی را می‎توان در دوره‎هایی برای این مادران برگزار کرد. زیرا نتایج مثبت زیادی را در محیط‎های اجتماعی به همراه دارد.
كلمات كليدي : ابعاد شخصیتی، سلامت روان، هوش هیجانی
تاريخ دفاع : 1394-11-27