دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920632199
نویسنده : جواد حج فروش
عنوان پایان نامه : تحلیل فضایی محله خواهر امام شهر رشت در سه دهه اخیر
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا حسن پور لسکوکلایه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده شهر رشت نيز همچون ساير كلانشهرهاي ايران از نابرابريهاي فضايي-كالبدي و اجتماعي – اقتصادي ايجاد شده در دوران اخير، رنج ميبرد و شاهد گسترش بافتهاي محله ای ناهمگون يافته در سطح شهر است. به نظر مي رسد مشكل اساسي اين بافت ها كم توجهي به پيوند مناسب بافت هاي جديد و يا بافتهاي مسئله دار با كل شهر از طريق توجه به ساختار موجود است این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است هدف اصلی بررسی تحلیل فضایی محله خواهر امام است که از نظر تاریخی – مذهبی نقش بسیار مهمی در ساختار محله ایفا می کند. برای جمع آوری یافته ها در کنار مطالعات میدانی از دو گروه حجم نمونه که شامل مردم و مسئولین هستند استفاده شده است نتایج نشان می دهد ارتباط معنادار بین تحليل چيدمان فضا در محلات شهر و ميزان سطح توسعه يافتگي آنها وجود دارد بدین معنی که ساختار فضايي و تركيب بندي شبكه معابر اين محلات در كل شهر به گون هاي است كه دسترسي به و به درون اين محلات مناسب بوده و اين محلات داراي جايگاه مناسبي در ساختار و استخوانبندي كلان شهر مي باشند كه خود باعث ارتقاء فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي در اين محلات شده و شرايط توسعه كالبدي، رفاهي و زيست محيطي را فراهم مي آورد در بین شاخصها مختلف اثر گذار بر ساختار فضایی هر محله در محله خواهر امام هویت تاریخی و مذهبی نقش پر رنگی دارد که لازم است در ترکیب محله مورد بررسی قرار گیرد. واژگان کلیدی : تحلیل ، فضا ، ساماندهی ، محله خواهر امام ، رشت
كلمات كليدي : تحلیل ، فضا ، ساماندهی ، محله خواهر امام ، رشت
تاريخ دفاع : 1394-11-27