دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930480888
نویسنده : فرنگیس عارفی فر
عنوان پایان نامه : بررسی توانهای محیطی توسعه گردشگری شهرستان صومعه سرا
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :طاهره صبوری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بهره برداري از توان ها و قابليت ها ي گردشگري و اكوتوريستي مي تواند زمينه هاي توسعه یک منطقه را فراهم نمايد، از اين رو، ارزيابي توان اکوتوريستي و تحليل قابليت هاي محیطی قبل از هر گونه برنامه ریزی توسعه ضروری است. امروزه گردشگري يكي از اميد بخش ترين فعاليتهايي است كه از آن به عنوان گذرگاه توسعه ياد مي كنند امروزه توجه به بحران هاي زيست محيطي، نابودي منابع و موانع رسيدن به توسعة پايدار، ضرورت دارد كه برنامه ها بر اساس شناخت و ارزيابي توان محيطي صورت گيرد تا هم بهره برداري در خور و مستمر از محيط انجام شود و هم ارزش هاي طبيعي محيط حفظ شوند در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیل تهیه شده است و روش گرد آوری داده ها بصورت کتابخانه ای و میدانی بوده است برای بررسی و تحلیل فصل یافته ها در کنار مطالعات میدانی که شناسایی جاذبه ها بوده است نتایج بررسی اقلیمی ایستگاه کسما به روش TCI جهت بررسی ماههای مناسب گردشگری نیز پرداخته شده است و در انتها به ارائه راهکارهایی جهت توسعه گردشگری پرداخته است
كلمات كليدي : توانهای محیطی ، گردشگر، شهرستان صومعه سرا
تاريخ دفاع : 1394-11-28