دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910889592
نویسنده : میر محمد باقری
عنوان پایان نامه : مقایسه ظهرنویسی برای انتقال و ظهرنويسي براي ضمانت در برات، سفته و چک
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر عیسی مقدم,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پژوهش ظهرنویسی برای انتقال و ضمانت به طور مقایسه¬ای مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی-های به عمل آمده در برات، سفته و چک نشان می¬دهد که هر دو عمل مذکور را باید قرارداد محسوب کرد و از این رو باید شرایط صحت قراردادها در آنها وجود داشته باشد. در قانون تجارت ظهرنویسی اعم از انتقال سند تجاری و ضمانت است و در تشخیص و تمایز این دو نوع ظهرنویسی ضابطه¬ای قانونی ملاحظه نمی-گردد و نشخیص آن نیز به راحتی امکان پذیر نیست، مگر اینکه تصریح شده باشد. همچنین از جهت شکلی نیز برای تحقق آنها رعایت تشریفات خاص ضروری است. از جهت ظهرنویسی برای انتقال یک عقد (قرارداد) مشمول ماده 10 قانون مدنی است، در حالی که ضمانت مصداق عقد ضمان قانون مدنی است. هر چند از حیث اثر با عقد ضمان تفاوت دارد زیرا اثر عقد ضمان مدنی نقل ذمه است در حالی که اثر عقد ضمان در اسناد تجاری ضم ذمه به ذمه است.ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است و حال آنکه با امضای ضامن در سند انتقالی صورت نمی¬پذیرد و مطابق مفاد قانون تجارت ضامن تنها با کسی که از او ضمانت نموده، در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد ولی هر ظهرنویس با متعهد و کلیه ظهرنویسان دیگر دارای مسئولیت تضامنی در مقابل دارنده سند می¬باشد.
كلمات كليدي : کلید واژگان : ظهرنویسی، ضمانت، سند تجاری، قرارداد، انتقال.
تاريخ دفاع : 1394-10-22