دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920633371
نویسنده : مرضیه نوروزي
عنوان پایان نامه : پیش بینی کنندگی سبک های دلبستگی بزرگسالان در سبک های حل تعارض زناشویی در پرستاران متاهل خانم بیمارستان های لاهیجان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , علیرضا وارسته,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه نظریه دلبستگی یکی از مؤثرترین نظریه ها در مطالعه روابط بین فردي است. تعارض نیز در زندگی زناشویی امري اجتناب ناپذیر است.این پژوهش به منظور بررسی رابطۀ بین سبک هاي دلبستگی بزرگسالان و سبک هاي حل تعارض زناشویی انجام گرفت. در این مطالعه روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بوده و نمونه آماري این پژوهش شامل 148 پرستار متأهل خانم بود که به روش نمونه گیري غیر احتمالی در دسترس انتخاب و به پرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازن و شيور و پرسشنامه سبک هاي حل تعارض رحیم (ROCI-II) جواب دادند. از روش آماري همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق و تعیین سهم هر کدام از آنها در پیش بینی بکارگیري سبک هاي مختلف حل تعارض استفاده گردید.با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد سبک هاي دلبستگی بزرگسالان تاثیر زیادي در نحوه ي بکارگیري سبک هاي حل تعارض دارند. لذا با تشخیص سبک هاي دلبستگی افراد متأهل می توان به آن ها در حل تعارضات زناشویی کمک فراوان نمود. نتایج این پژوهش را می توان در جلسات آموزشی پیش از ازدواج به منظور آگاه ساختن زوجین از عواقب ازدواج افراد با سبک هاي دلبستگی مخاطره آمیز و رابطه آنها با سبک هاي حل تعارض منفی در زندگی زناشویی استفاده کرد و همچنین به مشاورین و کارشناسان امر ازدواج و شاغلین دادگاه هاي خانواده کمک کرد تا ویژگی سبک هاي دلبستگی و سبک هاي حل تعارض را در اختلافات و مشکلات زناشویی چه در کار تشخیص و چه در کار درمان به عنوان یک ملاك مهم در نظر بگیرند.
كلمات كليدي : سبک هاي دلبستگی بزرگسالان، سبک ها ي حل تعارض زناشویی،پرستاران.
تاريخ دفاع : 1394-11-25