دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930363071
نویسنده : ریتا نیشتری کسمایی
عنوان پایان نامه : بازتاب جمهوری‏خواهی در شعر معاصر (با تکیه بر اشعار ملک الشعرای بهار، میرزاده عشقی و عارف قزوینی)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدتقی یونسی رستمی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : جریان جمهوری‏خواهی در اواخر حکومت قاجاریه شکل گرفته است. این جریان توسط رضاخان برای تحقق اهداف سلطه‏جویانه و معطوف کردن اذهان عمومی به سمت خود به راه افتاد که با انقراض قاجاریه قطعیت یافته و منجر به سلطنت پهلوی گردید. در خلال سال‏های جمهوری‏خواهی بسیاری از روشنفکران و صاحبان قلم به بیان اندیشه‏ها و آرای خود در مورد مخالفت یا موافقت با این جریان سیاسی پرداختند. هدف این پژوهش بیان بازتاب جمهوری‏خواهی در شعر سه شاعر منتخب، ملک‏الشعرا بهار، میرزاده عشقی و عارف قزوینی است. روش کار توصیفی- تحلیلی است و نتایج حاصل نشان داد که: ملک‏الشعرای بهار ابتدا با این جریان سیاسی موافق بوده اما با دیدن چهره‏ی اصلی رضاخان و پی بردن به اندیشه‏های سلطه‏طلبانه‏ی او، به مخالفت با جمهوری‏خواهی پرداخت. میرزاده‏ی عشقی از شاعرانی است که از همان ابتدا مخالف با جمهوری و رضاخان بود و عارف قزوینی شاعری است که در اشعار خود به حمایت از رضاخان و جمهوری‏خواهی پرداخته است. از میان سه شاعر منتخب، ملک‏الشعرای بهار دارای بیشترین تعداد شعر در مضامین مرتبط با جمهوری‏خواهی است. کلیدواژه‏ها: ادبیات دوره مشروطه، جمهوری‏خواهی، ملک‏الشعرا بهار، میرزاده‏ عشقی، عارف قزوینی.  
كلمات كليدي : ادبیات دوره مشروطه، جمهوری‏خواهی، ملک‏الشعرا بهار، میرزاده‏ عشقی، عارف قزوینی.
تاريخ دفاع : 1395-06-31