دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930383781
نویسنده : زهرا رضادوست
عنوان پایان نامه : بررسی فعل امر ضمیری در شاهنامه فردوسی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :جهاندوست سبزعلی پور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شاهنامه فردوسی یکی از شاهکارهای ادبی جهان و سرآمد آثار منظوم فارسی است. منت بزرگی که فردوسی بر ما دارد احیا و بقای زبان فارسی است. این در حالیست که در مورد ویژگی های نحوی و زبانی شاهنامه تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. اقوام بشر برای ارتباط با یکدیگر و برای ابلاغ پیام ها از «جمله» استفاده می کنند و در سخنان منظوم و منثور همه زبان ها و تمام دوره های زبان شناسی، «فعل» اساسی ترین عضو جمله است و اغلب فعل در جمله وجود دارد. هدف از این تحقیق بررسی و شناخت اقسام مختلف فعل امر و فعل نهی بالاخص شکل خاصی از فعل امر و نهی است که ظاهراً شناسه ندارد ولی به دلیل همراه شدن ضمیری متصل یا منفصل، به فعل شخصی تبدیل می شود. این فعل در این تحقیق، فعل امر ضمیری نامیده شده است. نگارنده با پرداختن به انواع فعل امر از فارسی باستان تا فارسی دری و مشخص کردن مرز میان فعل امر مستقیم و غیر مستقیم و ذکر شواهدی از شاهنامه تلاش کرده است تا ابهام موجود در این زمینه را برطرف نماید. در این پژوهش جایگاه فعل های وجه ساز (شبه معین) و فعل های تابع برای ساخت فعل امر ضمیری مشخص شده است و به منظور طبقه بندی فعل های امر ضمیری به جابجا شدن ارکان اصلی این فعل یعنی فعل شبه معین، ضمیر متصل یا منفصل و مصدر تام یا ناقص به عنوان فعل تابع، در بیت های مورد نظر توجه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فعل امر غیرمستقیم که از فعل شبه معین از مصدر بایستن به اضافه یک ضمیر ساخته می شود، فعل امر است گرچه ظاهرش شبیه فعل امر نیست و استفاده از مصدر برای بیان فعل امر هم در دوره های کهن زبان فارسی و هم در گویش های فعلی ایرانی نمونه هایی دارد. نوع روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: فعل امر ضمیری، فعل شبه معین ، تابع، فعل امر ، فعل نهی و شاهنامه
تاريخ دفاع : 1395-6-27