دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920631542
نویسنده : نسرین نوبختی لنگرودی
عنوان پایان نامه : رابطه ی آگاهی از هویت فرهنگی با توانایی درک مطلب فرگیران زبان انگلیسی سطح متوسط ایرانی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , امیرحسین رحیمی,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مجید پورمحمدی, ,
چكيده : تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه ی بین آگاهی از هویت فرهنگی و توانایی خواندن درک مطلب یادگیرندگان ایرانی زبان خارجی در سطح متوسطه انجام گرفت. در ابتدا180 نفر از زبان آموزان خانم زبان خارجی (انگلیسی) در سطح متوسطه بر پایه ی نمونه گیری آسان غیر تصادفی انتخاب شدند و ازآنها آزمون (پت) گرفته شد. نتایج آزمون پت بررسی گردید و130 نفر از شرکت کنندگانی که نمره ی آنها بین /- یک انحراف معیار ازمیانگین نمرات بود برای هدف این مطالعه انتخاب شد ند. به دنبال آن ورژن دیگری ازقسمت درک مطلب آزمون پت از این یادگیرندگان گرفته شد. در ادامه پرسشنامه ی آگاهی فرهنگی که محقق پیرو دستورالعمل درنیه(2003) تهیه نمود به 130 نفر یادگیرنده سطح متوسط داده شد. نمرات برگرفته شده از پرسش نامه آگاهی از هویت فرهنگی وآزمون درک مطلب خواندن از طریق ضریب همبستگی پیرسون برای پاسخ به سوال تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر پایه ی نتایج به دست آمده ازتحلیل آماری فرضیه صفر این تحقیق رد شد و نتیجه گیری گردید که از لحاظ آماری رابطه ی معناداری بین آگاهی از هویت فرهنگی و توانایی درک مطلب خواندن یادگیرندگان ایرانی سطح متوسط زبان خارجی وجود دارد.
كلمات كليدي : سطح متوسط زبان خارجی وجود دارد.
تاريخ دفاع : 1395-6-31