دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920521234
نویسنده : رویا صیقلی
عنوان پایان نامه : اثر پیاده روی منظم به همراه روزه داری متناوب بر عوامل مرتبط با سلامتی در زنان غیر فعال دارای اضافه وزن و چاق
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :زهرا حجتی ذی دشتی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: امروزه تغییر سبک زندگی و به سبب آن چاقی رشد روبه افزایش داشته و تغییرات متناسب در الگوهای رژیم غذایی و فعالیت بدنی، نقش موثری در پیشگیری و کنترل بیماری‏ های متابولیک مربوط به چاقی دارد و شاید روند آن را معکوس سازد. هدف از این مطالعه اثر پیاده‏ روی منظم به همراه روزه‏ داری متناوب بر عوامل مرتبط با سلامتی در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن و چاق می‏ باشد. روش کار: در این مطالعه 30 نفر زن سالم غیرفعال، دارای اضافه وزن و چاق به صورت تصادفی به سه گروه 10 نفره، گروه شاهد (شاخص توده بدنی: 4/40±30/72 کیلوگرم بر متر مربع و سن: 5/15±40/60 سال)، گروه تجربی یک: رژیم غذایی ADF به همراه پیاده ‏روی منظم (شاخص توده بدنی: 2/81±28/69 کیلوگرم بر متر مربع و سن: 6/82±38/00 سال)، و گروه تجربی دو: رژیم غذایی ADF (شاخص توده بدنی: 3/66±30/56 کیلوگرم بر متر مربع و سن: 4/22±38/60 سال) تقسیم شدند. شرکت‏ کنندگان در این مطالعه به مدت شش هفته (حفظ و ثابت نگه داشتن وزن به مدت يك هفته در ابتداي مطالعه و بعد، يك ADF پنج هفته اي براي كاهش وزن) تحت رژیم غذایی قرار گرفتند، رژيم غذايي ADF بدین صورت که یک روز در میان روزهای روزه‏ داری و روز آزاد داشتند. در روزهای روزه‏ داری 30% از کل کالری روزانه را دریافت کردند و در روزهای آزاد به صورت دلخواه کالری دریافت کردند. گروه تجربی یک، که همزمان با شروع مطالعه در پیاده‏ روی هم شرکت داشتند، در روزهای آزاد، سه روز در هفته که مدت آن از 20 دقیقه شروع و به 60 دقیقه در پایان شش هفته، با شدت 50% تا 75% ضربان قلب هدف رسید، به پیاده ‏روی پرداختند. دو روز قبل از شروع و دو روز پس از پایان مطالعه از شرکت‏ کنندگان بعد از 12 ساعت ناشتا قند خون گرفته شد و فشار خون و ضربان قلب استراحتی و همچنین عوامل ترکیب بدن، شامل قد و وزن و دور کمر و لگن اندازه ‏گیری و درصد چربی نیز برآورد شد. داده‏ های جمع‏ آوری شده با استفاده از آزمون t همبسته و آزمون ANOVA تجزیه و تحلیل شدند. یافته‏ ها: کاهش شاخص توده بدنی در هر دو گروه تجربی تغییرات معنی‏ داری داشت (0/05>p)، کاهش درصد چربی از پیش آزمون تا آزمون پایانی فقط در گروه تجربی یک معنی دار بود، اختلاف معنی ‏داری در این کاهش در بین گروه‏ ها نیز مشاهده شد (0/05>p)، در گروه تجربی دو وزن بدون چربی و قند خون تغییرات معنی‏ داری را نشان داد (0/05>p). در سایر متغیرها، تغییرات معنی‏داری مشاهده نشد (0/05
كلمات كليدي : شاخص توده بدن، چاقی، رژیم غذایی ADF، پیاده‏روی.
تاريخ دفاع : 1394-6-31