دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930504855
نویسنده : کبری پوربخش
عنوان پایان نامه : بررسی آداب و ویژگی های مراد و مرید در سه اثر منثور عرفانی کشف المحجوب - مرصاد العباد - مصباح الهدایه
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا اقدامی معافی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : نقش و لزوم عرفان و تصوف در امور اجتماعی ومطالعه تاریخ تصوف و تأثیر مثبتی که در امور اجتماعی داشته است احترام به انسانیت عارفان و صوفیان و پیوسته در جستجوی انسان کامل بود و همچنین به نقش سالک و اینکه سالک مادام در سیر و جستجوی میان مبدأ و منتهی است و دارای شش صفات و آداب برای او ذکر شده است را بیان می دارد، و در ادامه به بررسی و تفحص به نقش مرید، کسی را گویند که از اراده خود مجرد شده و از ماسوی اله بریده باشد و به سیر الی الله می پردازد و دارای بیست صفت موصوف باشد. و دیگر اینکه به مراد و بررسی نقش آن، کسی است که مراحل سیر و سلوک را طی کرده است و به امداد جذبات الهی به عالم کشف و شهود و یقین می رسد و برای رسیدن به این مرحله باید سه درجه را طی کند و دارای شرایط و صفاتی باشد که بیست صفت برای او ذکر کرده اند.هدف این پژوهش بررسی ویژگی ها و آداب و رسوم مرید و مراد می باشد، تا بتوانیم ویژگی های آنان را مشخص کرده و نقش های آن ها را بررسی کنیم. این تحقیق در صدد آن است که با بیان دیدگاهای مختلف راهنمایان حقیقی، مرید و مراد را به تفضیل بیان کند و صفات آنان را برشمارد.در این تحقیق با استفاده از سه اثر منثور عرفانی کشف المحجوب، مرصاد العباد و مصباح الهدایه، ویژگی های مرید و مراد بررسی و به آن پرداخته شده است و از اشعار برای بیان این پژوهش بصورت عرفانی استفاده شده است.نتایج حاصله از تحقیق و بررسی و تحلیل بنده دریاره مراد و مرید این بوده است:مرید دست بسته مطیع اوامر مراد یا شیخ است از خود سلب اراده می کند و مراد را جلوه ای از جمال حق می داند و به فرامین او گوش فرا می دهد و بی چون و چرا هر آنچه می گوید انجام می دهد. در این مرحله به خود رجوع می کند و هدف از خلقت خود را دنبال می نماید و بر ضعف های خود دانش و آگاهی پیدا می کند و در صدد و احیای دوباره خود می آید.هدف ما در این پایان نامه پرداختن به مرید و مراد و به دنبال آن ویژگی های مرید و ویژگی های مراد بوده است و از آنجا که بسیاری از ویژگی ها با هم قرابت و نزدیکی داشتند، چه در اصطلاح و چه در مفهوم، ما در صدد احیای دوباره ارزشهای مراد و مرید در مکتب عرفان بودیم.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: عرفان، مراد، مرید
تاريخ دفاع : 1395-6-31