دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930382233
نویسنده : طاهره محمدابراهیم زاده
عنوان پایان نامه : رابطه بین هوش معنوی و ابراز وجود با فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر رابطه بین هوش معنوی و ابراز وجود شده با فرسودگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. تعداد 152 معلم ابتدایی شهر کوچصفهان در سال تحصیلی 95-1394 به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه های هوش معنوی کینگ، ابراز وجود شرینگ و فرسودگی شغلی مازلاک پاسخ دادند. داده¬های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ارتباط منفی و معنادار بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی وجود دارد (01/0P
كلمات كليدي : واژه¬های کلیدی: فرسودگی شغلی، هوش معنوی، ابراز وجود، معلم ابتدایی.
تاريخ دفاع : 1395-6-21