دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930422777
نویسنده : حسین کمایی
عنوان پایان نامه : بررسی شاخص های آسایش زیستی وبه کارگیری پتانسیل های اقلیمی در معماری بافت فرسوده شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : آب و هوا شناسي (اقليم شناسي)
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دستیابی به تحقق امر معماری همساز با اقلیم به عنوان راه حلی در جهت کاهش فشارهای عوامل محیطی از قدیم مورد توجه معماران وجغرافیدانان بوده است.امروزه با توجه به نگرانی روز افزون در مورد تغییرات اقلیمی، مسئله سازگاری شهرها با این تغییرات، و اقلیم محلی اهمیت ویژه‌ای یافته است. به‌گونه‌ای که برخورد آگاهانه با این موضوع به آسایش انسانی و پایداری محیطی ختم می‌شود. به همین دلیل بخشی از مطالعات علوم مختلف از جمله مطالعات شهری و بطور خاص طراحی شهری، به مباحث اقلیم اختصاص یافته است. اقلیم و عناصر اقلیمی نقش موثری بر وقوع و بروز فعالیتها و تامین آسایش انسان در محیط‌های بیرونی دارند. از این روی بخش عمده‌ای از فعالیتهای طراحی شهری به این امر اختصاص یافته است. در عصر حاضر مباحث سازگاري با اقليم و پايداري اكولوژيك جزء مباحث اساسي دربيشتر زمينه هاي علوم و فناوري مي باشد. در زمينه طراحي شهري و معماري نيز اين مبحث بخش مهمي را به خود اختصاص داده است. مباحثي چون آسايش حرارتي، صرفه جويي در مصرف انرژي و كنترل تبادل انرژي ميان انسان و محيط و محيط هاي مصنوع و طبيعي جزء لاينفك مطالعات طراحي شهري مي باشند. در كنار اين مساله ظهور تفكر اقلیم محوري در طرح هاي شهري و تاكيد بر پتانسیل های اقلیمی در مقابل تفکر نوین شهرسازی مقدم بر شهر نشینی و به تبع آن لزوم تامين آسايش در بافت های فرسوده شهری ،مبين ضرورت شناخت و مطالعه عوامل مختلف تاثير گذار در طراحي فضاهاي همساز با اقليم است. در راستاي اين نگرش، پژوهش حاضر در نظر دارد به ارایه الزامات اقليمي موثر در معماري شهری به خصوص بافت فرسوده بپردازد. بر این اساس، بررسي رعايت عوامل اقليمي و مطالعه مهمترين عناصر اقليمي موثر در بافت فرسوده شهر رشت مدنظراین پژوهش است.حال اين سوال مطرح مي شود كه عوامل اقليمي موثر درمعماری بافت های فرسوده شهری رشت كه منجر به آسايش زیستی مي شوند كدامند، و براي رسيدن به يك فضاي شهري همساز با اقليم چه تمهيداتي بايد انديشيده شود. کلیات نظری و تعاریف پایه این رساله شامل بیان مفاهیمی نظیر؛ پتانسیل های اقلیمی موثر در معماری شهری، ملاحظات محیطی در طراحی بافت های شهری، انسان و محیط مصنوع، اقلیم و پایداری، اقلیم شهری (میکرو اقلیم)، شاخص های آسایش زیست محیطی می شود. بررسی سابقه موضوع در ایران و جهان مقدمه ورود به نمونه موردی مطالعه (بافت فرسوده شهر رشت) شده و بررسی دقیق از محدوده را نتیجه داده است.
كلمات كليدي : اقليم، آسايش زیستی ، بافت فرسوده ، شهر رشت
تاريخ دفاع : 95-06-31