دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930477309
نویسنده : طاهره وارسته نویدی
عنوان پایان نامه : ارتباط بین شادکامی و ابعاد شخصیت با نگرش قبل از ازدواج
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر علیرضا وارسته,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف اساسی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین شادکامی و ابعاد شخصیتی با نگرش قبل از ازدواج می¬باشد. جامعه پژوهش مجردین بین گروه سنی 20 تا 40 ساله ساکن شهر رشت در سال 1395 بود که بین آنها ¬200نفر(102مرد و 98 زن) به روش دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه¬های شادکامی آکسفورد(آرگیل¬، مارتین و کراسلند،1998)، پنج عاملی شخصیت نئو( کاستا ومک کری، 1991)، نگرش قبل از ازدواج( شفیعی آبادی و پاشا شریفی،1380) را تکمیل نمودند. داده¬ها از طریق همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. نتایج تحلیل نشان داد که مولفه¬های شادکامی و بین مولفه¬های¬ ابعاد شخصیت با نگرش قبل از ازدواج¬، برونگرایی(¬40/0=r¬) و با وجدان بودن(¬20/0=r¬) همبستگی مثبت معنا-دار و با روان¬رنجورخویی¬( 19/0=r) همبستگی منفی¬ در سطح 01/0 معنا¬دار وجود دارد. همچنین یافته¬ها نشان می¬دهد که در مجموع مولفه¬های،¬ رضایت خاطر و برونگرایی حدود 27درصد واریانس مربوط به نگرش پیش از ازدواج و سه مولفه رضایت خاطر، باوجدان بودن و برونگرایی در مجموع، 24درصد از واریانس گرایش پیش از ازدواج را پیش بینی نموده است. این مطالعه نشانگر نقش ابعاد شخصیت و شادکامی در نگرش پیش از ازدواج است که چنین یافته¬هایی در تبیین اینکه چرا نگرش پیش از ازدواج متغیر مهمی است کمک می نماید، لذا ارزیابی ویژگیهای شخصیت ضروری به نظر می رسد.
كلمات كليدي : واژهای کلیدی: شادکامی، شخصیت، گرایش، نگرش پیش از ازدواج .
تاريخ دفاع : 1395-6-29