دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930595600
نویسنده : محمد نقی تقوی زاد کلسرکی
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه ای ماهیت، شرایط و آثار نکاح معاطاتی و قرارداد کونکوبیناژ در فرانسه
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : چکیده : امروزه انعقاد عقود از طرق متفاوت انجام میگیرد ، به عبارتی این نظریه در حقوق ایران نیز پذیرفته شده است که الفاظ جهت انشاء عقود طرقیت داشته و موضوعیت ندارد. نظریه معاطات با مضمون صحت انشاء عقود با ایجاب و قبولی فعلی در فقه و حقوق ایران نیز به عنوان نظریه عمومی مورد پذیرش قرار گرفته است ، اما در مورد عقد نکاح به دلیل اهیمت خاص آن ادعای انصراف شده است که جای تامل دارد و در این پژوهش تلاش شده به این مهم پرداخته شود . با در نظر گرفتن این امر که خاستگاه قانون مدنی ایران فقه است ، بررسی آرای فقهای امامیه در این زمینه و سپس پرداختن به نظرات حقوقی و طرز تلقی فقها از معاطات و نکاح معاطاتی متفاوت است و آنچه در این نوشتار مد نظر قرار گرفته ، انشاءعقد نکاح بدون اجرای صیغه لفظی ایجاب و قبول است. بطور کلی ادله ارائه شده مشهور فقها جهت رد نکاح معاطاتی را می‌توان اجماع، سنت، سیره (عقلایی و متشرعه) و روایات دانست و در مقابل نیز نظریه اقلیت فقها مبنی بر صحت نکاح معاطاتی ما را نسبت به پذیرش حکم صحت نکاح معاطاتی متمایل نموده است و در نهایت با توجه به قانونی بودن قرارداد زندگی مشترک غیر ازدواجی در فرانسه (کونکوبیناژ) با نگاه تطبیقی به این دو نهاد پرداخته و وجوه اشتراک و افتراق آنها را مورد بررسی و تحلیل قرارداده است .
كلمات كليدي : واژگان کلیدی : فقه – قانون مدنی – نکاح – نکاح معاطاتی – قراردادکونکوبیناژ فرانسه – ازدواج سفید در ایران
تاريخ دفاع : 1395-11-3