دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910894794
نویسنده : فرزاد جوادی
عنوان پایان نامه : مقایسه آثار هشت هفته تمرینات پیلاتس و پیاده روی بر عوامل آمادگی جسمانی، ترکیب بدن و نیمرخ لیپیدی مردان سالمند غیر ورزشکار
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زمینه و هدف: مطالعه بر روی عوامل کاهنده مشکلات جسمانی در افراد سالمند از جمله روش های تمرینی مؤثر بر آنها می تواند از اهمیت بالایی در نظام سلامت جامعه برخوردار باشد. هدف كلي پژوهش حاضر، مقایسه آثار هشت هفته تمرینات پیلاتس و پیاده روی بر عوامل آمادگی جسمانی، ترکیب بدن و نیمرخ لیپیدی مردان سالمند غیر ورزشکار بود. روش ها: 31 نفر مرد سالمند (با میانگین سنی85/2±01/61سال و وزن 19/9±80/74 کیلوگرم) آزمودنی های تحقیق حاضر را تشکیل می دادند، که از طریق غربالگری اولیه انتخاب شده بودند، به طور تصادفی در 3 گروه تمرین پیلاتس (10نفر)، پیاده روی (10نفر) و کنترل (11نفر) تقسيم شدند. قبل و بعد از 8 هفته برنامه تمرین پیلاتس و پیاده روی، شاخص های آمادگی جسمانی (استقامت قلبی- تنفسی، استقامت عضلانی بالا و پایین تنه، انعطاف پذیری و تعادل پویا)؛ پروفایل لیپیدی (HDL، LDL، TG و TC)؛ ترکیب بدن (درصدچربی و وزن بدون چربی) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای مقایسه نتایج قبل و بعد از دوره تمرینی در هر گروه، از آزمون های آماری t همبسته و ویلکاکسون، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، تعقیبی توکی و کروسکال والیس استفاده شد. سطح معنی داری نیز 05/0P< تعیین گردید. یافته ها: براساس یافته های تحقیق 8 هفته تمرین پیاده روی باعث کاهش معنی دار درصدچربی بدن شد (05/0P
كلمات كليدي : واژه های کلیدی: پیاده روی، پیلاتس، پروفایل لیپیدی، آمادگی جسمانی
تاريخ دفاع : 1394-11-28