دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 890976445
نویسنده : سیدمحمود رهسپارمیعادی
عنوان پایان نامه : نقش پیوندهای روستا شهری بر توسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سیدعلی پورفیکوهی,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : تیمور آمار, اکبر معتمدی مهر,
چكيده : چکیده: امروزه تاثیر شهرها بر توسعه مناطق روستایی پیرامونی امر پذیرفته شده ایست این اثر گذاری عمدتا از طریق اجزا تشکیل دهنده پیوندهای روستا شهری محقق می گردد چرا که هر منطقه تنها متشکل از نظام سکونتگاهی بی ارتباط به هم نیست و از شهرها بعنوان موتور توسعه روستایی نام برده می شود. از جمله اهداف این پژوهش شناسایی عوامل تحدید کننده هویت روستاها و آبادی های مجاور شهر رشت و نیز تبیین پارامترهای محلی پیوندهای روستا شهری بوده است لذا جامعه آماری در این تحقیق روستاهای چهار دهستان با نام های دهستان لاکان ، دهستان پیربازار ، دهستان پسیخان و دهستان حومه(دارسازی) از بخش مرکزی شهرستان رشت می باشند ، ویژگی تمام آنها دهستان بودن و نیز جزو تقسیمات و حوزه نفوذ شهر رشت بودن می باشد . جامعه آماری ما 16 روستای نمونه با تعدادجمعیت 12038 نفر می باشدکه به شکل نمونه گیری نقطه ای انتخاب گردیده اند ، با توجه به اينكه روش تحقيق از نظر هدف کاربردی است تعداد 385 پرسشنامه تهیه گردید. تا تاثیرات ارتباط و پیوند روستاهای بخش مرکزی با شهر رشت از جنبه های اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی و زیست محیطی مشخص گردد. در ازای تحولات مثبت همجواری با شهر رشت برای روستاهای پیرامونی ، برخی مشکلات نیز برای روستاها به ارمغان آمده است در این تحقیق به نتایجی در زمینه دگردیسی فعالیتهای کشاورزی روستایی به فعالیتهای صنعتی در برخی از روستاها رسیده ایم . همچنین از نظر فرهنگی تمام روستاها تحت نفوذ شدید فرهنگ شهری از نظر نوع پوشش ، تغییرات گویشی از زبان گیلکی به زبان فارسی ، تغییر در نوع معماری و ساخت منازل ، و تغییر در مراودات روستایی بوده اند. جهت دستیابی به نتیجه از مشاهده مستقیم و مطالعات میدانی و گفتگو با اهالی و مسئولین روستاها بهره شده است ، همچنین در بُعد کمی از مدل سوات (Swot ) و آزمون آماری واریانس (Anova) در نرم افزار Spss و همچنین ترسیم نقشه ها در محیط نرم افزاری Gis استفاده شده است . نتایج حاصله دال بر این واقعیت بوده که پیوند و ارتباط بین روستاهای مرکزی و شهر رشت از جهات مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، کالبدی ، زیست محیطی با شدت و ضعف برقرار بوده که در برخی از پارامترها عامل فاصله تا شهر دخیل نبوده و در برخی دیگر عامل فاصله تا شهر رشت بر میزان اثر گذاریها شدت بخشیده است . واژگان تحقیق : پیوندهای روستا –شهری ،توسعه روستایی، تبیین، شهر رشت
كلمات كليدي : واژگان تحقیق : پیوندهای روستا –شهری ،توسعه روستایی، تبیین، شهر رشت
تاريخ دفاع : 1395-5-24