دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900866814
نویسنده : ندا حاجی حسنی
عنوان پایان نامه : تاثیر به کارگیری شیوه آموزشی همزمان بر توانایی درک شنیداری فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :معصومه ارجمندی, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , رامین رحیمی,
چكيده : پژوهش حاضربا هدف ارزیابی تاثیر بکارگیری شیوه آموزشی همزمان بر توانایی درک شنیداری فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی انجام شده است. در این مطالعه دوگروه آزمون درک شنیداری چند گزینه ای که هر کدام از آزمونها شامل سی سوال میباشد و از آزمونهای کت و پت برگرفته شده است، به عنوان پیش آزمون و پس آزمون بکار رفته است. به منظور ارزیابی پیش آزمون و پس آزمون، یک آزمون آزمایشی بین سی نفر فراگیرنده سطح متوسط زبان انگلیسی برگزارشد که پایایی پس آزمون و پیش آزمون به ترتیب 87/0 و89/0 اندازه گیری شد. به منظور تحقق کامل اهداف این مطالعه، شیوه آموزشی همزمان به عنوان متغییر مستقل ارایه شد. شصت نفرشرکت کننده از بین دویست نفر فراگیران سطح متوسط زبان انگلیسی از طریق انجام آزمون استاندارد تعیین سطح انتخاب شدند و سپس انها از طریق تقسیم بندی تصادفی به دو گروه آزمایشی و گروه شاهد تقسیم شدند وقبل از ارائه شیوه آموزشی، پیش آزمون بین هر دو گروه اجرا شد. نمره میانگین پیش آزمون هر دو گروه بیانگر این بود که قبل از ارائه شیوه آموزشی، هیچ تفاوت معناداری بین این دو گروه وجود نداشت. بعد از ارائه شیوه آموزشی همزمان به گروه آزمایشی و ارائه شیوه آموزشی رایج به گروه شاهد، پس آزمون بین هر دو گروه اجرا شد. برای مقایسه نمره های دو گروه در پس آزمون، آزمون تی مستقل به کار گرفته شد که نتایج آن نشاندهنده عملکرد بهتر گروه آزمایشی نسبت به گروه شاهد بود. این نتایج تاثیر مثبت بکارگیری شیوه آموزشی همزمان رابر توانایی درک شنیداری فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی ثابت میکند. نتایج کلی این مطالعه تائیدیه تجربی لازم رادر نقش تسهیل کننده شیوه آموزشی همزمان بر توانایی درک شنیداری فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی فراهم میاورد و مفاهیم آموزشی مهارت شنیداری را در کلاسهای آموزش زبان تکمیل میکند.
كلمات كليدي : شیوه آموزشی همزمان، فراگیرندگان زبان انگلیسی، روش شناسی تدریس مهارت شنیداری، روشهای موجود درک شنیداری
تاريخ دفاع : 1393-6-29