دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930480287
نویسنده : سجاد اعتمادی
عنوان پایان نامه : تحلیل تطبیقی توسعه محلات پس از انقلاب با تاکید بر الگوی مسکن (محدوده مورد مطالعه : ساغریسازان - پیرسرا)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر اکبر معتمدی مهر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی تحلیل تطبیقی توسعه محلات از انقلاب با تاکید بر الگوی مسکن دردو محله ساغریسازان و پیرسرا در شهر رشت پرداخته و هدف از این تحقیق بررسی و شناخت شاخص های کمی وکیفی مسکن درمحلات پیرسرا و ساغریسازان درحال حاضر برای فضاسازی هرچه بهتردربرنامه طرح وتوسعه شهر و ارتقای سطح فرهنگی اهالی محلات فوق می باشد. نتایج تحقیق بیانگر این است که درمحله ساغریسازان تعداد1792واحد خانه مسکونی وجود داشته که ازاین تعداد 1209 واحد ویلایی تک خانواری،540 واحد آپارتمان،یک واحد خوابگاه و 42 واحد خانه باغ وجود دارد. مساحت کاربری مسکونی در این محله 38.87هکتار بوده و سرانه آن 42.23 می باشد.ازنظرمساحت هریک از واحدهای مسکونی23.57 هکتار را ویلایی تک خانواری پوشش داده که 41.80 درصد مساحت واحدهای مسکونی را دربرگرفته و با توجه به جمعیت محله سرانه آن 25.61 می باشد.واحد های آپارتمانی 12.26هکتاررا دربر گرفتند که 21.75درصد مساحت کل محله و سرانه آن 13.23می باشد.در مجموع نقش غالب محدوده مانند اكثر محدوده هاي بافت فرسوده،مسكوني با اختصاص مساحت 38.87 هكتار و 68.92درصد از سطح محدوده مي باشد.عملكردهاي موجود در محدوده به مثابه محدوده هاي اطراف متنوع است.انواع كاربريها نظيرتجاري،پذيرايي،آموزشي،آموزش عالي،فرهنگي،خدمات اجتماعي،صنعتي- كارگاهي وغيره درمحدوده وجوددارند. در محله پیرسرا بیانگر این است که دراین محله تعداد966واحد خانه مسکونی وجود داشته که ازاین تعداد 521 واحد ویلایی تک خانواری،430واحدآپارتمان و 15واحد خانه باغ وجود دارد. مساحت کاربری مسکونی دراین محله 38.87 هکتار بوده و سرانه آن 42.23 می باشد.از نظر مساحت هریک از واحدهای مسکونی 11 هکتار را ویلایی تک خانواری پوشش داده که 28.33 درصد مساحت واحدهای مسکونی رادر برگرفته و با توجه به جمعیت محله سرانه آن 15.07می باشد.واحدهای آپارتمانی 10.09هکتار رادر برگرفتند که 26 درصد مساحت کل محله و سرانه آن 13.83می باشد.درمجموع محدوده پيرسرا مانند محدوده هاي همجوارش ازتنوع فعاليتي بالايي بهره مند است.دراين ميان نقش عملكردي اصلي محدوده به كاربري مسكوني با وسعت حدودأ 22هكتار اختصاص دارد.پس از آن عملكرد تجاري، فضاي سبز،آموزشي و خدمات دفتري و اداري به ترتيب رتبه هاي بعدي را دارا مي باشند.در مجموع هر دو محله پیرسرا و ساغریسازان با توجه به افزایش شهرنشینی در سالهای اخیر توسعه پیدا نموده ولی موانع موجود در محله پیرسرا نسبت به محله ساغریسازان کمتر بوده چون بافتهای قدیمی و ساختمانهای خاص با ارزش و کوچه های تنگ و باریک و قدیمی امکان توسعه کمتری را نسبت به محله پیرسرا ایجاد می کند.
كلمات كليدي : تطبیق، توسعه محلات ، مسکن ،محله ساغریسازان و پیرسرا ، شهر رشت
تاريخ دفاع : 95-11-30