دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920631395
نویسنده : بیتا حاجی شفیعیها
عنوان پایان نامه : رابطه بین باورهای فراشناختی و خودمختاری با تاب آوری در دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن اکبری گوابری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و خودمختاری با تاب آوری دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال 1395 انجام شد. تعداد 275 دانشجوی دختر در مقطع کارشناسی با روش نمونه گیری تصادفی از همه دانشکده ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای غربال دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی از پرسشنامه کانور (SPIN)، و به منظور جمع آوری سایر داده ها از پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز و هاتون (MCQ)، پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) استفاده شد. برای تحلیل داده ها، روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بعضی از خرده مقیاس های باورهای فراشناختی و خودمختاری می توانند تاب آوری را پیش بینی کنند. به علاوه، بین باورهای فراشناختی و تاب آوری دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد، همچنین، بین بعضی از خرده مقیاس های خودمختاری با تاب آوری و باورهای فراشناختی رابطه معنی داری وجود دارد.
كلمات كليدي : کلید واژه ها: باورهای فراشناختی، خودمختاری، تاب آوری، اضطراب اجتماعی
تاريخ دفاع : 1395-4-20