دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 890931915
نویسنده : رحمان ایزدی قصابسرایی
عنوان پایان نامه : ارزیابی عملکرد دهیاریها در توسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :عیسی پوررمضان, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , سیده صدیقه حسنی مهر,
چكيده : اولین گام برای برنامه ریزی یک روستا شناخت و داشتن آگاهی لازم از امکانات و توانائیهای علمی و تجربی در آن می باشد. ناتوانائیهای علمی و تجربی در این زمینه باعث عدم موفقیت در مدیریت و سایر برنامه ریزی های روستایی می شود. از جمله نکات مهم در مدیریت روستایی ایران نقش دولت از یک طرف و نقش روستائیان از طرف دیگر است که با مشارکت درتعیین اعضای شورای اسلامی روستا وظیفه خود را در انتخاب دهیار ایفا می نمایند که می تواند با انتخاب مدیران کارآمد و مطلع گامی اساسی در جهت توسعه روستایی برداشته شود و در مقابل عدم توجه به امکانات و توانمندی های روستایی ، از نظر داده های طبیعی و انسانی باعث ضعف مدیریت روستایی و در نهایت عدم توسعه و پیشرفت روستا می گردد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی بوده واطلاعات مورد نیاز اینن پژوهش به دو طریق اسنادی ( کتابخانه ای ) و مطالعات میدانی می باشد . در مورد مطالعات کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات و سرشماری ها و قوانین و مصوبات موجود و در مورد مطالعات میدانی تکمیل پرسشنامه ، مراجعه حضوری به روستاهای نمونه و مصاحبه با مسئولین بخشداری در بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا بوده است. نتیجه تحقیق نشان دهنده این واقعیت است که در بخش مرکزی دهیاران در تمام زمینه ها برای مدیریتی صحیح در روستاها تلاشهایی نموده اند ، اما هنوز ضعفهایی در مدیریت روستایی کنونی وجود دارد که نظارت عالیه استانداری ،اختصاص بودجه بیشتر، برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با شرح وظایف دهیار، تفویض اختیارات لازم از سوی دستگاه ها به فرمانداری ها و بخشداری ها و فرهنگ سازی برای مشارکت مردم می توانند تا حدود زیادی از میزان ضعفها ی موجود بکاهند.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: ارزیابی، عملکرد ، دهیاری ، مدیریت روستایی ، توسعه روستایی ، بخش مرکزی
تاريخ دفاع : 1391-11-23