دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920147584
نویسنده : مهرناز حق پرست مژدهی
عنوان پایان نامه : تحلیل تطبیقی مکانهای گذران اوقات فراغت شهررشت (مطالعه موردی صرف غذا)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : , آتوسابيگدلي,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : هدف اصلی از پژوهش حاضرتحلیل تطبیقی مکانهای گذران اوقات فراغت شهر رشت(مطالعه موردی صرف غذا)، است. این تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه ساکنین شهر رشت می¬باشد. برای دقت در تعیین حجم نمونه بر اساس روش نمونه¬گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان تعداد 384 نفر حجم نمونه پژوهش حاضر را تشکیل می¬دهند. در این پژوهش برای تهیه داده¬ها و اطلاعات مورد نیاز از روش میدانی استفاده شده است. به این صورت که ابتدا به روش کتابخانه ای اطلاعات لازم در مورد ادبیات و پیشینه تحقیق جمع¬آوری می¬شود و سپس به روش میدانی به توزیع پرسشنامه در میان جامعه آماری پرداخته شد.. لازم به ذکر است که کلیه مراحل فوق با استفاده از نرم افزار آماری Spss انجام شد. نتایج یافته¬های تحقیق نشان داد که : شهروندان شهررشت از مکانهای موجود موجودگذران اوقات فراغت وصرف غذا در سطح شهر رشت راضی نمی¬باشند و پراکنش مکانهای موجودگذران اوقات فراغت وصرف غذا در سطح شهر رشت، در سطح قابل قبولی قرار دارد؛امادارای توزیع مکانی یکسان نمی¬باشد. همچنین مشخص شد که؛ وضعیت اقتصادی خانواده-ها، در نحوه استفاده از مکانهای گذران اوقات فراغت وصرف غذا نقش موثری دارد.
كلمات كليدي : گذران اوقات فراغت، مکانهای صرف غذا، کلان¬شهر رشت
تاريخ دفاع : 1394-6-31