دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910839738
نویسنده : درسا مسعود سينكي
عنوان پایان نامه : بررسی اثر یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی و مقاومتی بر کراتینین پلاسمای دختران شناگر
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , بهمن ميرزايي,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه و هدف: هدف كلي تحقیق حاضر، بررسی اثر یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی و مقاومتی بر کراتینین پلاسمای دختران شناگر بود. موادوروش ها: آزمودنی های تحقیق حاضر، تعداد 32 نفر از دختران حرفه ای شناگر داوطلب 18 تا 29 ساله عضو تیم شنای شهر تهران بودند که به دو گروه 16 نفره شامل یک گروه فعالیت هوازی و یک گروه فعالیت قدرتی به روش تصادفي ساده تقسيم شدند. برنامه تمرین مقاومتی شامل یک جلسه و مدت جلسه تمرین 60 دقیقه و شامل 12 دقیقه گرم کردن و سپس انجام 6 حرکت ایستگاهی به صورت دایره ای بود. برنامه تمرین هوازی نیز شامل یک جلسه دویدن بر روی نوار گردان با سرعت اولیه 8 کیلومتر در ساعت و بعد از 3 دقیقه ،یک دقیقه استراحت به صورت فعال و با سرعت 3 کیلومتر در ساعت اجرا شد سپس 2 کیلومتر در ساعت بر سرعت قبلی افزوده شد و تا زمانی که فرد به حد وا ماندگی برسد ادامه یافت، مدت جلسه تمرین 60 دقیقه بود. 24 ساعت قبل از شروع برنامه تمرینی و 24 ساعت پس از اتمام برنامه تمرینی در شرایط آزمایشگاهی 10 سی سی خون سیاهرگی برای اندازه گیری کراتینین گرفته شد. کراتینین گروه تمرین مقاومتی در پیش آزمون برابر با 46/0±69/0 میلی گرم بر دسی لیتر و در پس آزمون برابر با 52/0±75/0 میلی گرم بر دسی لیتر بود. در حالیکه کراتینین گروه تمرین هوازی در در پیش آزمون 40/0±68/0 میلی گرم بر دسی لیتر و در پس آزمون 34/0±71/0 بود. از آمار توصيفي براي محاسبه شاخص هاي مركزي، پراكندگي و ترسيم جداول و در بخش آمار استنباطي، از آزمون كولموگروف- اسميرنف جهت تعیین توزیع طبيعي داده ها و از آزمــون لون جهت آزمايش همگني واريانس هاي داده ها استفاده شد. براي مطالعه معني داري درون گروهي و بین گروهی در پيش آزمون و پس آزمون به ترتیب از آزمون t همبسته و مستقل استفاده شد. كليه عمليات آماري توسط نرم افزار(19/SPSS) و سطح معني داري آزمون ها در سطح 05/0≥0 انجام گرفت. یافته ها: پس از یک جلسه فعالیت شدید هوازی تغییر معنی داری در مقادیر کراتینین دختران شناگر دیده نشد اما پس از یک جلسه فعالیت شدید مقاوتی تغییر معنی داری در مقادیر کراتینین دختران شناگر دیده شد. پس از یک جلسه فعالیت شدید هوازی و مقاومتی تفاوت معنی داری بین نتایج پس آزمون گروه¬های تجربی هوازی و مقاومتی وجود داشت. نتیجه گیری : به نظر می رسد یک جلسه تمرین مقاومتی شدید باعث بالا رفتن میزان کراتینین در دختران شناگر شد ولی یک جلسه تمرین هوازی شدید تاثیری در میزان کراتینین دختران شناگر نداشته است. واژه های کلیدی: کراتینین، فعالیت هوازی و مقاومتی.
كلمات كليدي : کراتینین، فعالیت هوازی و مقاومتی.
تاريخ دفاع : 1393-6-30